§1

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Släppa – https://slappa.co od Slappa Adrianna Stępień, NIP 6262949487, REGON 520744169, ul. Bałtycka 2/17, 41-902 BYTOM, 
 2. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w sklepie internetowym Släppa. Klientem może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca,
  2. Sprzedawca – Slappa Adrianna Stępień,
  3. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://slappa.co,
  4. Konsument – w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy niemające charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności,
  5. Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji,
  6. Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami,
  7. Subskrypcja – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, polegająca na stałej dostawie towarów w zamian za dokonywanie opłaty za Okres rozliczeniowy, 
  8. Okres rozliczeniowy – okres trwania Subskrypcji, który wynosi tyle miesięcy, ile Klient wskazał podczas składania zamówienia.
 3. Sklep oferuje w sprzedaży detalicznej i hurtowej za pomocą sieci internet chemię i inne akcesoria do gospodarstwa domowego. Powyższe produkty dostępne są poprzez Sklep w formie gotowych wyrobów.
 4. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej https://slappa.co, jak również udostępniane są w drodze wiadomości e-mail pod adresem e-mailowym Sprzedawcy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą pocztową na adres wskazany w punkcie 2b oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@slappa.co

§2

[WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI]

 1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu,
  2. posiadać dostęp do poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  1. Rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika,
  2. Formularza zamówienia,
  3. Newslettera.
 3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 4. Powyższe usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny zrezygnować z danej usługi wysyłając w tym celu stosowną wiadomość e-mail na adres e-mail Sprzedawcy. Klient może odstąpić bez podania przyczyny od umowy o świadczenie każdej z usług w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia sposób podany powyżej.

§3

[ZAWIERANIE UMÓW]

 1. Umowa zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 3. Jeżeli dotyczy to danego produktu, Sprzedawca dochowuje należytej staranności, aby zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor, charakter, fakturę i stan. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sprzedawcą.
 4. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem Formularza zamówienia (bez rejestracji) lub przy pomocy Konta Użytkownika. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Po zakończeniu wybierania produktów, Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów i płatności za nie.
 6. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 7. Klient, w celu dokonania zamówienia, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.
 8. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 10. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia do realizacji wraz z danymi dotyczącymi jego realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, termin realizacji zamówienia, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za dostawę, przedstawienie danych osobowych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie Sklepu,
  2. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Sklepu.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą.

§4

[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

 1. Strona internetowa udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego (przedpłata),
  2. za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy płatności (przedpłata).
  3. płatność za pobraniem.
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności. 

§5

[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

 1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.
 2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Opłaty za dostawę produktów są podawane w panelu oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:
  1. przesyłką kurierską.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy. Czas realizacji zamówienia w preorderze jest wskazany w zakładce dotyczącej danego produktu.

§6

[PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki lub osobistego odbioru towaru, bez podania przyczyny.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu na adres kontaktowy e-mail: shop@slappa.co
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany przy składaniu zamówienia) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument powinien zwrócić zakupione produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Sprzedawcy.
 7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych produktów.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy udostępniany przez Sklep). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§7

[REKLAMACJA PRODUKTU (RĘKOJMIA ZA WADY)]

 1. Sprzedawca obowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu konsument może powiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu wady w wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres: shop@slappa.co
 3. Konsument nie jest związany powyższymi sposobami składania reklamacji. Może on złożyć zgłoszenie reklamacyjne w dowolny sposób pod warunkiem wykorzystania trwałego nośnika.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko lub firmę kupującego,
  2. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji,
  3. dołączony dowód zakupu produktu (np. paragon, faktura, dowód przelewu itp.),
  4. dokładne oznaczenie reklamowanego towaru,
  5. wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia,
  6. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu, usunięcie wady),
  7. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.
 5. Sprzedawca potwierdza wpływ reklamacji i wzywa konsumenta do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Sprzedawcy, w celu ustosunkowania się do reklamacji.
 6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamacji, przyjmuje się, że uznał reklamację konsumenta i jego żądanie.

§8

[SUBSKRYPCJE]

 1. Klient może dokonywać zakupów w formie Subskrypcji polegającej na dokonywaniu przez Sprzedawcę na rzecz Klienta cyklicznej sprzedaży towarów, o których mowa w § 1 ust. 3. Cena brutto sprzedaży produktów w ramach Subskrypcji jest niższa od cen wskazanych w Sklepie.  
 2. Klient, zgadzając się na Subskrypcję, wyraża zgodę na cykliczne dostawy wybranych przez siebie zestawów towarów, o których mowa w § 1 ust. 3, przez cały Okres rozliczeniowy. Klient jest świadomy tego, że opłata za Subskrypcję obejmuje cały Okres rozliczeniowy.
 3. Klient dokonuje wyboru rodzaju Subskrypcji przy użyciu formularza zamówienia lub przy pomocy Konta Użytkownika. 
 4. Aby zamówić Subskrypcję Klient wybiera interesujący go rodzaj Subskrypcji, rodzaj produktów oraz częstotliwość dostaw w Sklepie internetowym. Następnie Klient przechodzi do zakładki, w której określa sposób dostawy produktów oraz formę płatności. 
 5. Następnie Klient klika przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekierowuje Klienta na stronę zawierającą informacje o zamówionej Subskrypcji. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech towarów dostarczanych Klientowi w ramach Subskrypcji, częstotliwość dostaw, wskazanie ceny Subskrypcji uwzględniającej zniżkę, o której mowa w ust. 1, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 6. Klient, w celu zamówienia Subskrypcji, jest obowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia Subskrypcji.
 7. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty za Subskrypcję.
 8. Do zawarcia umowy dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia Subskrypcji, tj. z momentem kliknięcia przycisku „Zamawiam i płacę”.
 9. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie Subskrypcji wraz z danymi dotyczącymi jej realizacji, do których należy m.in.: określenie głównych cech towarów dostarczanych Klientowi w ramach Subskrypcji, termin realizacji dostaw wynikających z Subskrypcji, wskazanie ceny Subskrypcji uwzględniającej zniżkę, o której mowa w ust. 1, przedstawienie danych Klienta podanych w formularzu zamówienia.
 10. Do postanowień niniejszego paragrafu znajdują zastosowanie postanowienia zawarte w § 3 ust. 11 i 12. 
 11. Opłata za Subskrypcję dokonywana jest na zasadach i zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 4. 
 12. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej realizacji Subskrypcji, na zasadach określonych w § 6.
 13. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy dotyczącej realizacji Subskrypcji w trakcie trwania Okresu rozliczeniowego, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 14. 
 14. Klient może wypowiedzieć umowę, w sposób określony w ust. 13, po wcześniejszym zapłaceniu na rzecz Sprzedawcy kwoty, w wysokości równej zniżce na dostarczone Klientowi towary, o której mowa w ust. 1, którą Klient uzyskał w związku z zamówieniem Subskrypcji.
 15. W okresie trwania wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 13, dostawy towarów będą realizowane zgodnie z przewidzianym rodzajem zamówionej Subskrypcji. Po upłynięciu terminu wypowiedzenia, dostawy realizowane w ramach Subskrypcji zostaną wstrzymane.
 16. Wraz z upływem ostatniego dnia świadczenia usług w ramach Subskrypcji umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony, o ile Klient nie złoży oświadczenia o rezygnacji z Subskrypcji. 
 17. Oświadczenie o rezygnacji z Subskrypcji powinno zostać złożone do końca ostatniego dnia Okresu rozliczeniowego. Oświadczenie o rezygnacji powinno zostać złożone w formie dokumentowej (np. poprzez e-mail) lub wyższej.
 18. Sprzedawca informuje Klienta o zbliżającym się terminie automatycznego przedłużenia Subskrypcji dwukrotnie; po raz pierwszy co najmniej na 30 dni przed terminem automatycznego przedłużenia Subskrypcji, a po raz drugi co najmniej na 14 dni przed wspomnianym terminem. Poinformowanie Klienta o zbliżającym się terminie automatycznego przedłużenia Subskrypcji dokonywane będzie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej podanej przez Klienta.
 19. Automatyczne przedłużenie Subskrypcji nie wiąże się dla Klienta z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat, poza ustaloną opłatą subskrypcyjną.
 20. Warunki umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą nie ulegają zmianie w wyniku automatycznego przedłużenia Subskrypcji. Ceny Subskrypcji nie ulegają zmianie w związku z automatycznym przedłużeniem Subskrypcji. Zmiana cen Subskrypcji może dokonać się tylko za zgodą Klienta wyrażoną w formie dokumentowej (np. poprzez wiadomość e-mail).
 21. Sprzedawcy przysługuje prawo do nieprzedłużenia Subskrypcji względem danego Klienta, z dowolnej przyczyny, a w szczególności ze względu na wzrost cen produktów. O nieprzedłużeniu Subskrypcji względem danego Klienta Sprzedawca powinien poinformować go jednokrotnie, co najmniej 30 dni przed terminem planowanego, automatycznego przedłużenia Subskrypcji. Poinformowanie Klienta o nieprzedłużeniu Subskrypcji powinno dokonać się w sposób opisany w ust. 18. 
 22. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej realizacji Subskrypcji, na zasadach określonych w § 6, w terminie 14 dni od automatycznego przedłużenia Subskrypcji. 
 23. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy dotyczącej realizacji Subskrypcji po jej automatycznym przedłużeniu, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca. W przypadku wypowiedzenia umowy po automatycznym przedłużeniu Subskrypcji, Klient nie jest zobligowany za zapłaty odstępnego, o którym mowa w ust. 14.
 24. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za każdy rozpoczynający się Okres rozliczeniowy następujący w wyniku automatycznego przedłużenia Subskrypcji, na zasadach określonych w § 4 z tą różnicą, że Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia automatycznego przedłużenia Subskrypcji. 

§9

[UMOWY ZAWIERANE Z PRZEDSIĘBIORCAMI DOKONUJĄCYMI ZAMÓWIENIA W CELACH ZAWODOWYCH]

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami dokonującymi zamówienia w celach zawodowych.
 2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.
 3. Przedsiębiorca jest zobowiązany zbadać przesyłkę dostarczaną mu za pośrednictwem przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia produktu, obowiązany jest dochować wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy zawartej z przedsiębiorcą w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn.
 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy zawartej między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. Dokumenty wystawionych faktur VAT będą wysyłane automatyczne na podany adres mailowy, po opłaceniu zamówienia. 

§10

[POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW]

 1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Sklepie, konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:
  1. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży,
  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu,
  3. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§11

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 10.02.2022

[FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY]

Adresat

Adres pocztowy

Ja / My (*) niniejszym informuję / informujemy (*) o moim / naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Nazwa produktu

Cena

  
  
  

Razem

 

Data zawarcia umowy

 

Data odbioru produktów

 

Imię i nazwisko

 

Adres konsumenta (-ów)

 

Data i podpis

 

 

Pobierz formularz w formacie pdf: pobierz

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Oblicz koszty dostawy
   Dodaj kupon